Akciğer Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları bölümlerinde tüm akciğer hastalıklarının tanısına yönelik poliklinik işlemleri, solunum fonksiyon testleri, alerji testleri, bronkoskopik işlemler ve modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. 

Akciğer Kanseri tanısında hastanemizde mevcut ileri görüntüleme yöntemleri (Multi-Detector Toraks CT, MR, PET-CT), bronkoskopik incelemeler, immuno histokimyasal tetkikler ile kişisel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanlarının katılımı ile oluşturulan konseyimiz karar vermektedir.

Solunum Fonksiyon Laboratuvarında spirometrik testler, akım volüm eğrisi, reversibilite testi, 6 dakika yürüme testi, arter kan gazı ölçümleri yapılmaktadır.

Alerji laboratuvarında, solunum yolu alerjileri ve astım tanısında önemli olan deri testleri (prick test), total ve spesifik immun globulin E (IGE) ölçümleri yapılmaktadır.

Bronkoskopi laboratuvarında, rijid bronkoskopi ve videobronkoskopi ile başta akciğer kanseri olmak üzere bir çok akciğer hastalığının tanısı konmakta, elektrokoagulasyon, argon plasma koagulasyon (APC), kriyoterapi ile tedavi uygulanmakta ve endobronşial stent yerleştirmektedir.

Uyku laboratuvarında, uyku sorunlarına yönelik olarak, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz branşları ile birlikte multidisipliner yaklaşımla güncel tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Sigara bırakma polikliniğimizde, akciğer kanseri, KOAH, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, damar hastalıkları ve çeşitli kanser türleri gibi pek çok hastalığın oluşmasında önemli bir risk faktörü olan sigarayı bırakmaya yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Solunum yetersizliği olan hastalarda, yoğun bakım ünitelerimizde konsültasyon hizmetlerimizin yanı sıra, serviste noninvazif yöntemler (CPAP, BPAP) ve oksijen tedavisi uygulanmaktadır.

Astım ve Alerji

Solunum yolu allerjileri ve Astım tanısında önemli olan deri testleri (prick test), total ve spesifik immun globulin E (IgE) ölçümleri yapılmaktadır.

KOAH Tanı ve Tedavisi

Sigara kullanımı, zararlı gaz ve partiküllere maruziyet veya genetik risk faktörleri varlığı ile birlikte kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı gibi semptomlar ile başvuran hastalarda standart akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri yapılmalıdır. Standart akciğer grafisinde KOAH'na ilişkin bulgular saptanabilmekle beraber yukarıdaki şikayetlere neden olabilen akciğer kanseri, bronşektazi gibi diğer akciğer hastalıklarının tanısı da konulabilir. Solunum fonksiyon testleri ise KOAH tanısının objektif olarak kesinleştirilmesini ve hastalığın varlığı durumunda ağırlık derecesinin belirlenmesini sağlar. Bu tetkikleri dışında EKG ve tam kan sayımı gibi yardımcı tanı yöntemlerine de başvurulabilir.

Hastalığın ağırlık durumuna göre bu ilaçlar gerektiğinde yani hasta örneğin efor yaparken nefes darlığı hissetiğinde kullanılabilir ya da hekimin önerdiği şekilde sürekli ve düzenli bir tedavi şeması uygulanabilir. KOAH'da ilaç dışı tedavi modaliteleri ise uzun süreli Oksijen tedavisi ve pulmoner rehabilitasyon programlarını içerir. Uzun süreli ya da sürekli Oksijen tedavisi kanlarında Oksijen parsiyel basıncı hastalık nedeniyle belirli bir değerin altına düşmüş olgularda önerilir. Unutulmamalıdır ki bilinçsiz Oksijen kullanımı KOAH olgularında yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle Oksijen tedavisinin gerekliliğine mutlaka hekim karar vermelidir.

Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi mevcut ileri görüntüleme yöntemleri (Multi-Detector Toraks CT, MR, PET-CT), bronkoskopik incelemeler, immuno histokimyasal tetkikler ile kişisel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde Göğüs Hastalıkları,  Göğüs Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanlarının katılımı ile oluşturulan konseyimiz karar vermektedir.

İnterstisyel Hastalıklar, Pulmoner Hipertansiyon

Pulmoner kan basıncı sistemik basıncın sekizde biri kadar olup pulmoner dolaşımın normal olarak direnci düşüktür. Pulmoner hipertansiyonda pulmoner kan basıncı sistemik kan basıncının dörtçe biri ya da daha fazlasına erişir. Bu durum genellikle pulmoner damar yatağının kapladığı alanın azalmasına ya da pulmoner kan akımının artışına Sekonder gelişir. Pulmoner hipertansiyon sebepleri şunlardır:

 • Kronik obstrüktif ya da interstisyel akciğer hastalıkları. Bu durumlarda normal akciğer parankiması ortadan kalkar ve dolayısı ile alveoler kapgillerler azalır. Bu durum pulmoner arter direncinde artışa ve bu da pulmoner arter basıncında artışa neden olur.
 • Tekrarlayan pulmoner amboliler pulmoner damar yatağının fonksiyonel alanını azaltır. Bu da sonuçta vasküler direncin artmasına neden olur.
 • Mitral steno: gibi daha önce geçirilmiş kalp hastalıkları sol atriumdaki basıncı arttırarak pulmoner venöz basınçta artışa neden olur. Bu da en sonunda pulmoner arteriyel basıncı arttırır. Konjenital soldan sağa şantlar da sekonder pulmoner hipertansiyon nedenidirler. Diffüz

Pulmoner hipertansiyona neden olabilecek tüm nedenler ekarte edildiğinde görülen pulmoner hipertansiyona primer ya da İdyopatik pulmoner hipertansiyon denilir. Ender olarak görülür. Bu olguların büyük bir kısmı spora diktir. Sadece % 6 kadarı ailesel formda olup, otozomal dominant kalıtsal geçiş gösterir.

Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavisi

Uyku sorunlarına yönelik olarak, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz branşları ile birlikte multidisipliner yaklaşımla güncel tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Bronkoskopi

Rijid bronkoskopi ve videobronkoskopi ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok akciğer hastalığının tanısı konmakta, elektrokoagulasyon, argon plasma koagulasyon (APC), kriyoterapi ile tedavi uygulanmakta ve endobronşial stent yerleştirmektedir.

Girişimsel Pulmonoloji

Kliniğimizde mediastinel ve hiler lenfadenopati ve kitle lezyonlarına bronkoskopi, konvansiyonel transbronşial iğne aspirasyonu, konveks prob endobronsial ultronosonografi (EBUS) cihazı ile transbronşial ince iğne aspirasyonu ( TBİİA) yapılmaktadır.

Soliter pulmoner nodül veya akciğer parankimindeki nodüler pulmoner infiltrasyonlara radyal probla EBUS eşliğinde biyopsi alınmaktadır.

Kliniğimizde ;

 • Zor tanı konan görünür tümörlerden dondurarak parça alma (kriyobiyopsi),
 • Hava yollarına kaçmış yabancı cisimleri çıkartma,
 • Kan tükürmeye neden olan akciğer hastalılarında kanamayı durdurma ve kanamaya neden olan görünür hastalığı tedavi etme,
 • Ameliyat şansı olmayan amfizemli hastalarda endoskopik valf veya coil yerleştirme,
 • Tümör dışı akciğer hastalıklarının seyri sırasında oluşan hava yolu darlıklarında;
 • Balonla hava yolunu genişletme (balon dilatasyon),
 • Rijit bronkoskopla hava yolunu genişletme (rijit dilatasyon),
 • Tekrar daralmaması için stent yerleştirme,
 • İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle oluşan hava yolu darlıklarında;
 • Kitleyi dondurarak küçültme (kriyoterapi),
 • Kitleyi dondurarak dışarı çıkartma (kriyorekanalizasyon),
 • Kitleyi yakarak küçültme (argon plazma koagülasyon - APC),
 • Kitleyi yaktıktan sonra penslerle dışarı çıkartma (APC-MTR),
 • Tekrar daralmaması için stent yerleştirme işlemleri yapılabilmektedir.

Solunum Fonksiyon Testleri

Hastanemizde spirometrik testler, akım volüm eğrisi, reversibilite testi, 6 dakika yürüme testi, arter kan gazı ölçümleri yapılmaktadır.

Alerji Testleri

Solunum yolu allerjileri ve Astım tanısında önemli olan deri testleri (prick test), total ve spesifik immun globulin E (IgE) ölçümleri yapılmaktadır.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.