Doç. Dr. Özkan DEMİRHAN

Bayrampaşa Kolan Hospital,Şişli Kolan International
Göğüs Cerrahisi

E-POSTA ADRESİ

ozkan.demirhan@kolanhastanesi.com.tr Doktora Mesaj Gönder
 • 1989-1995 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1999-2003 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2012 / İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi - Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı / Yard. Doç. Dr.
 • 2017 / İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi - Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı / Doç. Dr.
 • Akciğer Kanseri Cerrahisi
 • Videotorakoskopik Cerrahi
 • Plevral Efüzyonlara Alternatif Tedavi Yöntemleri (Tek Port Tanısal Torakoskopi Plevral Drenaj
 • yöntemleri vb)
 • Göğüs Duvarı Deformitelerinin (Pektus Ekskavatum Pektus Karinatum) Minimal İnvazif Yöntemle Tedavisi (Nuss- Abramson )
 • Mediasten Tümör ve Kistlerinin Cerrahi Tedavisi
 • El ve Koltuk Altı Terlemesi (Hiperhidrozis)
 • Kemoterapi Amaçlı Venöz Port Takılması
 • 2003-2010 Universal Hospitals Groupta
 • 2010          İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
 • 2010 -2017 Avrupa Florance Nightingale Hastanesi & Gayrettepe Florance Nightingale Hastanesi
 • 2017-....... Şişli Kolan International Hospital

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Uzel I, Ozgüroğlu M, Uzel B, Kaynak K, Demirhan O, Akman C, Oz F, Yaman M . Delayed onset bleomycin-induced pneumonitis. Urology. 2005 Jul;66(1):195
2. Demirhan O, Balta ZB, Tosun GA, Erturan S, Sönmezoğlu K. Prognostic values of PET/CT findings and tumor/patient characteristics with non-small cell lung cancer. Open Journal of Respiratory Diseases, 2012, 2, 101-106
3. Demirhan O, Kasapoğlu T, Ece F, Toker A. The use of Jackson-Pratt silicone flat drains as prolonged pleural catheters fort he manegement of pleural effusions. J Thorac Dis 2013;5(3):265-269.
4. Demirhan O, Hurkal T, Sener S, Ece F. Stenting for the management of posttracheostomy Tracheomalacia: Case Report . Open Journal of Respiratory Diseases, 2013, 3, 1-3
5. Demirhan O, Ozkara S, Yaman M, Kaynak K. A rare benign tumor of the lung:Inflammatory myofibroblastic tumor- Case report. Respiratory Medicine Case Reports 8(2013)32-35

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Taner Kurdal, Özkan Demirhan, Ahmet Demirkaya, Kazım Beşirli, Kürşat Bozkurt, Hasan Tüzün, Erkan Ahat, Kamil Kaynak, Ayla Sayın. Akciğer Kanseri Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan 307 Hasta. 29 Agustos-01 Eylül 2001 Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu, İstanbul
2. Taner Kurdal, Özkan Demirhan, Ahmet Demirkaya, Kazım Beşirli, Kürşat Bozkurt, Hasan Tüzün, Erkan Ahat, Kamil Kaynak, Ayla Sayın. Küçük Hücreli Dışı N2 Akciğer Kanseri Olguları Uzun Dönem Sonuçları. 29 Agustos-01 Eylül 2001 Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu, İstanbul
3. Bozkurt AK, Tuzun H, Sayın AG, Cantasdemir M, Akman C, Numan F, Besirli K, Demirhan O. Management and outcome of patients with pulmonary artery aneurysm.10th European Conference on General Thoracic Surgery 26th-28th October 2002 Istanbul,Turkey
4. Kaynak K, Beşirli K, Demirkaya A, Erşen E, Demirhan Ö. Sımultaneus bilateral recurrent spontaneus pneumothoraces in ayoung women with tuberous sclerosis
17thAsia Pacific Congress on Diseases of the chest August 29-September 1 , 2003 Istanbul ,Turkey
5. Kaynak K, Akman C, Demirhan Ö, Şengül E, Durak H, Uygun N, Öz B.
Fine needle aspiration biopsies in nonsmall-cell lung cancer:correlation of Cytology and histology in 67 patients 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the chest August 29-September 1 , 2003 Istanbul ,Turkey
6. Demirhan Ö, Ercan M, Kaynak K, Şengül E, Erk M. Investigation of trace element changes both ın tissue and serum ın lung cancer patients17th Asia Pacific Congress on Diseases of the chest August 29-September 1 , 2003 Istanbul ,Turkey
7. Hurkal T.K, Demirhan O, Bingol Z, Ece F. Malignant mesenchymoma of the chest wall following radiotherapy for breast cancer. . 14th World Conference on Lung Cancer July 3-7,2011 Amsterdam

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. K Kaynak, Özkan Demirhan. Fibrotoraks ve Dekortikasyon. Plevra ve Hastalıkları .İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı Kitap Dizisi-6.2006 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kaynak, Kazım Beşirli, İ. Cihan Özbek, Caner Arslan, Gökçe Şirin, Özkan Demirhan, Uğur Cangel. Derin ven trombozlarının medikal tedavisinde lokorejyonel recombinant tissue plasminojen activatör (rt-PA) kullanımı. Fleboloji Dergisi 2000; 3: 12-16.
2. Topdağ S, Beşirli K, Kurdal A.T, Demirhan Ö. Primer Göğüs Duvarı Tümörleri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:613-615.
3. Kaynak K, Arslan C, Beşirli K, Şirin G, Demirhan Ö. Popliteal Arter Sıkışımı Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Damar Cerrahisi Dergisi 2000;9:31-33.
4. Akı H, Durak H, Kaynak K, Demirhan Ö, Öz B. Plevranın Soliter Fibröz Tümörü İle İzlediğimiz 3 Olgu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 2001;33:129-134.
5. Demirhan Ö, Kaynak K. Toraks Travmaları. Solunum Dergisi Özel sayı Göğüs Hastalıklarında Aciller 2003;2/Cilt:5/Sayı:6.
6. Bozkurt A.K, Erşen E, Demirhan Ö. Endovenöz RF Tedavisi: Neler Biliyoruz? Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Surgery-Special Topics 2009;2(2) :8-12.
7. Demirhan Ö, Demirkaya A, Erşen E, Ercan M, Kaynak K. Akciğer kanserinde serum ve dokuda eser element değişimlerinin incelenmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi (Tuberk Toraks) 2010;58(1):53-58.
8. Uzel I.F, Arslan M, Demirhan O. Anaphylaxis and Diffuse Alveolar Hemorrhage Following Bee Sting. Respiratory Case Reports 2013;2(1):10-13.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Cangel U, Kaynak K, Topdağ S, Öz B, Demirhan Ö, Demirkaya A, Sayın A. Toraksın Primer Malign Fibröz Histiositoma Olgularında Cerrahi Uygulama Sonuçları. 21-25 Ekim 2000 VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya
2. Topdağ S, Demirhan Ö, Demirkaya A, Alagöz B, Aydemir A, Kaynak K, Sayın A.G. Akciğer Kanserinde Oksidatif Hasarın Rolü. 21-25 Ekim VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya
3. Demirhan Ö, Topdağ S, Köksal C, Tüzün H, Sayın A.G. Pulmoner Metastazektomiler. 6-9 Kasım 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Antalya
4. Beşirli K, Demirhan Ö, Demirkaya A, Alagöz B, Kaynak K, Tüzün H, Sayın A. Soliter Pulmoner Nodüller. 30 Mayıs- 2 Haziren 2001 Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir
5. Kaynak K, Özbek İ.C, Beşirli K, Demirhan Ö, Öngen G, Öz B. Akciğerin Primer Primitif Nöroektodermal Tümörü. 30 Mayıs- 2 Haziren 2001 Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir
6. Demirhan Ö, Ercan M, Kaynak K, Müsellim B. Akciğer Kanserinde Oksidatif Hasarın Rolü ve Antioksidan Kapasitenin Değerlendirmesi. 24-27 Haziran 2002 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ankara
7. Bozkurt A, Cantaşdemir A, Demirhan Ö, Numan F, Tüzün H, Çebi D, Kantarcı F. Behçet Hastalığında Pulmoner Arter Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisi. 23-27 Ekim 2002 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya
8. Özbek İ, Bozkurt A, Demirhan Ö, Ahat E, Tüzün H, Kaynak K, Beşirli K, Sayın A.G. Künt ve Penetran Travma Sonrası Oluşan Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları. 23-27 2002 Ekim Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya
9. Tanrıverdi S, Bozkurt A, Özdemir M, Demirhan Ö, Şirin Ç, Sayın A. Periferik Anjiografi Sonrası Gelişen Geçici İskemik Medulla Spinalis Hasarı. 23-27 Ekim 2002 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya
10. Kuşaslan R, Demirhan Ö, Rıfat R, Ünal E, Sakoğlu N, İlvan Ş, Ferahman M, Ünal H, Kaynak K. Plevral Metastazlı Meme Kanseri İstanbul Meme Kanseri Konferansı 18-20 Eylül 2003
11. Demirhan Ö, Ercan M, Kaynak K, Erşen E. Akciğer Kanserinin Serum ve Dokuda Bakır-Çinko Değişiminin İncelenmesi II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
12. Demirkaya A, Kaynak K, Beşirli K, Erşen E, Demirhan Ö. Tüberosklerozlu Genç Bir Kadına Simultane Bilateral Rekürren Spontan Pnömotoraks II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
13. Demirhan Ö, Erturan S, Müsellim B, Öngen G, Yaman M, Aydın G, Kaynak K,
Akman C, Öz B. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Preoperatif ve postoperatif Histopatolojik Tanı ve Evrelemenin Karşılaştırılması II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
14. Erşen E, Demirhan Ö, Kaynak K, Yanardağ H, Öz B. Değişik Evrelerdeki Sarkoidozlu Olgularda Mediastinoskopi ve Endobronşial Biyopsinin Tanı Değeri II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
15. Demirhan Ö, Akman C, Öz B, Kaynak K. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin histopatolojik alt gruplarının tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri II. Türk göğüs cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
16. Yüceyar L, Egeli D, Ünay F, Demirhan Ö, Kaynak K, Erolçay H, Aykaç B. Transsternal timektomi uygulanan myastenia gravis (MG) olgularında anestezi deneyimlerimiz. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ek sayı Kasım 2003, Cilt/Volüme:31 Ek sayı / Supplement:2.TARK 2003 Bildiri Özetleri. 27 Kasım-01 Aralık 2003 Antalya
17. Demirkaya A, Demirhan Ö, Erşen E, Akçıl M, Kaynak K Mediastinoskopilerde Mediastinal İrrigasyon Sıvısının Patolojik Olarak Değerlendirilmesi ve Tümör Hücre Tümör Pozitifliği
TÜSAD 27. Ulusal Kongresi19-23 Ekim 2005 Antalya
18. Erşen E, Şimşek F, Akçıl M, Demirhan Ö, Akman C , Kaynak K. Mediastinal lenfanjioma
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
19. Bozkurt AK, Demirkaya A, Demirhan Ö. Kronik venöz yetersizlik tedavisinde endovenöz lazer obliterasyon: İlk 100 uygulama. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya, S 106
20. Kaynak K, Demirkaya A, Erşen E, Akçıl M, Şimşek F, Demirhan Ö. Nüks Pektus ekskavatumda (Ravitch) nuss operasyonu: Olgu sunumu 4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Mayıs 2007 Antalya
21. Demirkaya A, Şimşek F, Akçıl M, Erturan S, Öz B, Halaç M, Demirhan Ö, Kaynak K, Yaman M. KHDAK'de PET CT mediasten lenf nodu evrelemesinde yeterli midir? 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi 19-22 Haziran 2008 Antalya
22. Kanbur E, Demirhan Ö, Üstündağ N, Erşen E, Pürisa S, Bozkurt A.K. Ex-vivi modelde endovenöz radyofrekans ve lazer tedavisinin termal etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2008, Çeşme, S 133.
23.Bingöl Z, Demirhan Ö, Hürkal T, Ece F. İzole akciğer agenezisi olgusunda kronik obstruktif akciğer hastalığı. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi 13-17 Nisan 2011 Side-Antalya.
24. Kasapoğlu Hürkal T, Demirhan Ö, Bingöl Z, Ece F. Meme kanserinde radyoterapiye sekonder, göğüs duvarında mezenşimal tümör- olgu sunumu. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi 13-17 Nisan 2011 Side-Antalya.
25. Turna A, Cangel G, Demirkaya A, Demirhan Ö, Hekimoğlu E, Tüzün H, Kaynak K. Akciğer metastazlı hastalarda cerrahi rezeksiyon sonuçları ve etkili prognostik faktörler. VI.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 28 Nisan – 01 Mayıs 2011 Antalya.
26. Kanbur E, Erşen E, Demirhan Ö, Üstündağ N, Öz B, Balkanay O, Bozkurt K, Arslan C, Beşirli K.Ex-vivo hayvan modelinde endovenöz termokoagulasyon yöntemlerinin perivenöz dokuya etkilerinin araştırılması. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 27-30 Ekim 2011 Antalya.
27. Demirhan Ö, Özkara S, Yaman M, Kaynak K. Akciğerin inflamatuar myofibroblastik tümörü: Olgu sunumu. V. Ulusal Akciğer Kongresi 23-26 Şubat 2012 İstanbul.
28. Demirhan Ö, Erşen E, Kaynak K. Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen sternal dehisensin titanyum mesh plaka ile onarımı. VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 25-28 Nisan 2013 Antalya.
29.Demirhan Ö, Kasapoğlu T.H, Ece F, Toker A. Plevral efüzyonlarda kalıcı plevral kateter(Jackson-Pratt slicone flat drain) uygulaması. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 25-28 Nisan 2013 Antalya.

Dernek Üyelikleri


 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Akciğer Kanserleri Derneği 
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.